Privacyverklaring van de Nederlandse Vereniging Cosmetische Huisartsen (NVCH)

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) sinds 2018, informeren we je hier graag over onze privacyverklaring en ga je als klant, consument, bezoeker en/of gebruiker van de NVCH-website, sponsor en (aspirant)lid akkoord met onderstaande gegevensverwerking.

De NVCH is p/a gevestigd aan de Zegerijstraat 10, 6971 ZP te Brummen. Dit is slechts het correspondentieadres. De vereniging is verantwoordelijk en uitvoerende partij voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Doeleinden persoonsgegevens

We verzamelen persoonsgegevens van onze klanten, consumenten, bezoekers en/of gebruikers van de NVCH-website, sponsoren en (aspirant)leden voor administratieve doeleinden, correspondentie, communicatie over een opdracht en/of uitnodigingen of om uitvoering te geven aan een opdracht met als doel:

het minimaliseren van cosmetische behandelrisico’s voor arts en patiënt
het optimaliseren van de cosmetische huisartsgeneeskunde
het bepalen of inschatten van de contra-indicaties voor een evt. behandeling
het afhandelen van een betaling
het controleren van verzekering gegevens
voor evt. verzenden van onze nieuwsbrief en/of aanbiedingen
bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren  
t.b.v. een medische overdracht naar een andere zorgprofessional zoals bijvoorbeeld, een waarnemer, specialist, apotheker, ziekenhuis of kliniek        
kwaliteitsdoeleinden zoals bijvoorbeeld een complicatie- of VIM-registratie of andere praktijkverbeteringen
accreditatie bij een Nederlands erkende accreditatieorganisatie zoals bijv. de NPH, NEN- of veldnorm, ISO-certificering of relevante beroepsvereniging
je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
om goederen en diensten bij je af te leveren
juridische rechtsgang
een medisch geschil op te lossen

 

Omschrijving persoonsgegevens:

Verzamelde persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld zijn: persoonlijke, medische of bedrijfsgegevens zoals achternaamen voornaam, bedrijfsnaam, (zakelijk) telefoonnummer, (zakelijk) e-mailadres, (zakelijk) postadres, geslacht, foto’s, logo’s en BIG-registratienummers.

De NVHC neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken, die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten, die worden genomen door bijvoorbeeld  computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van NVCH bij betrokken is.

Contact met derden: verwerkers

We maken gebruik van diensten van derde partijen voor bijv. websitehosting en -beheer, e-mailverkeer, beheren van een bankrekening, Kamer van Koophandel, telefonie, beeldbellen, notaris, de Nederlandse overheid en sponsoren.

Verstrekte persoonsgegevens worden niet gedeeld met andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is de politie die in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt tenzij er sprake is van beroepsgeheim. In een dergelijk geval dienen we medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen we persoonsgegevens delen met derden indien je hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Websitebezoek < 16 jaar:

Onze website en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers, die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van de website ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen, dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent, dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@nvch.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Mailen:

Bij mailen, begrijp je, dat ondanks het slotje in de adresbalk van je browser, mailen via het berichtenformulier niet 100% veilig hoeft te zijn. Daarom heb je goed nagedacht over de inhoud van je bericht zeker als je ook van plan bent medische gegevens te delen.

Bewaartermijn van (persoons)gegevens

De NVCH bewaart 7 jaar (bijzondere)persoonsgegevens en daarom niet langer dan strikt noodzakelijk is.

Website-cookies of vergelijkbare technieken

De NVCH gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand, dat bij bijvoorbeeld het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De NVCH gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor, dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben we je geïnformeerd over ons gebruik van cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen een cookie.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen, dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Datalek

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door de NVCH en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

De NVCH wilt je er op wijzen, dat er altijd de mogelijkheid is om een melding te maken van datalek, bij de nationale toezichthouder, dit is de Autoriteit Persoonsgegevens. Omdat we klanttevredenheid en duurzame en hoge kwaliteit van onze bedrijfsvoering en behandelingen nastreven, stellen we feedback voor verbeterpunten erg op prijs.

Beveiliging

We hebben maatregelen genomen om persoonsgegevens tegen onrechtmatige verwerking te beschermen. Alle personen die namens de NVCH van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Rechten omtrent uw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van jepersoonsgegevens welke we van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Je hebt het recht om de door jouverstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht direct aan een andere partij. We kunnen je vragen om je te legitimeren, voordat we gehoor kunnen geven aan deze verzoeken. Mogen we je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan hebje altijd het recht deze toestemming in te trekken. Weverstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen we je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen we er samen niet uit, dan vinden we dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

 

NVCH contactgegevens:

Ned. Vereniging Cosmetische Huisartsen

Zegerijstraat 10

6971 ZP Brummen

secretariaat@nvch.nl

Rekeningnummer: IBAN NL98BUNQ 2042983977 ​

BTW nummer: NL861096836B01 ​

Kamer van Koophandel: 7768144